บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2023

Review Literature อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

รูปภาพ
Photo by Pixabay: https://www.pexels.com/photo/pile-of-covered-books-159751/ Reviewing literature effectively involves several key steps to ensure a thorough and meaningful analysis of relevant research articles, books, and other scholarly works. Here are some steps to help you review literature effectively การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับขั้นตอนสำคัญหลายขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการวิเคราะห์บทความวิจัย หนังสือ และงานวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนและมีความหมาย ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนบางส่วนที่จะช่วยให้คุณทบทวนวรรณกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ Define your research question: Before starting your literature review, clearly define your research question or topic. This will help you identify the relevant literature to review and keep your focus throughout the process. กำหนดคำถามการวิจัยของคุณ: ก่อนเริ่มการทบทวนวรรณกรรม ให้กำหนดคำถามหรือหัวข้อการวิจัยของคุณให้ชัดเจน วิธีนี้จะช่วยคุณระบุวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและให้ความสำคัญตลอดกระบวนการ Develop a search strategy: